Regulamin PAF

Niniejszy regulamin zawiera uregulowania organizacyjne Podlaskiej Akademii Fotografii (PAF).

Informacje ogólne

Regulamin ważny od: 10 listopada 2011

Właścicielem marki Podlaska Akademia Fotografii oraz witryny internetowej http://paf.edu.pl/ jest firma Apricot Sławomir Gawryluk z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Wierzbowaj 3a/1 (NIP: 542 153 11 40, REGON: 200377595).

Celem działalności Podlaskiej Akademii Fotografii jest wspieranie rozwoju fotograficznego osób amatorsko zajmujących się fotografią poprzez organizowanie płatnych i bezpłatnych kursów, warsztatów, plenerów nazywanych dalej "szkoleniami".

Korzystanie z witryny internetowej

Korzystanie z witryny internetowej paf.edu.pl jest bezpłatne.

Składanie zamówień (rejestracja udziału w szkoleniach) możliwe jest wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja użytkownika jest równoważna z założeniem konta PAF.

Warunkiem bezwzględnie koniecznym do założenia konta jest posiadanie własnego adresu e-mail. Tylko 1 konto może być założone przy użyciu 1 adresu e-mail.

Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie. Aby usunąć konto należy przesłać e-mail'em dyspozycję usunięcia konta na adres info@paf.edu.pl.

Udział w szkoleniach

Rejestracja udziału w szkoleniach organizowanych przez PAF możliwa jest wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników.

W szkoleniach organizowanych przez PAF mogą brać udział osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie, które przedstawią podpisaną zgodę rodzica (opiekuna) na udział w konkretnym szkoleniu.

Rejestracja udziału w szkoleniach możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej paf.edu.pl.

Nie ma możliwości zapisania się na szkolenie telefonicznie lub osobiście.

Uczestnik, który zarejestrował swoją chęć udziału w szkoleniu ma obowiązek opłacenia pełnych kosztów szkolenia najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

W okresie wcześniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik może wpłacić zaliczkę w wysokości określonej indywidualnie dla każdego szkolenia.

Tylko opłacenie pełnej kwoty gwarantuje udział w szkoleniu. Opłacenie zaliczki gwarantuje udział w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Brak pełnej opłaty po tym okresie powoduje przeniesienie uczestnika na listę rezerwową.

Zaliczka jest bezzwrotna (z wyjątkiem sytuacji odwołania szkolenia przez PAF)

Pełna wpłata za udział w szkoleniu podlega zwrotowi w 100% w przypadku anulowania zgłoszenia w terminie powyżej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Anulowanie zgłoszenia w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia umożliwia otrzymanie zwrotu w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Anulowanie uczestnictwa w szkoleniu po jego rozpoczęciu nie kwalifikuje do zwrotu wpłaconej kwoty w całości ani też w części.

Odwołanie szkolenia

PAF ma prawo odwołać lub przesunąć termin szkolenia w przypadku, kiedy nie uzbiera się minimalna liczba uczestników podana na stronie szkolenia lub w innych sytuacjach losowych (np. choroba prowadzącego). W takiej sytuacji PAF zwróci pełną kwotę wpłaconą za udział w szkoleniu lub przetransferuje wpłatę na poczet innego terminu szkolenia zgodnie z wolą uczestnika.

 

Gwarancja satysfakcji

PAF dokłada wszelkich starań aby uzyskać możliwie największą satysfakcję uczestnika ze szkolenia, w którym uczestniczył.

W sytuacjach, kiedy uczestnik szkolenia uzna, że nie odpowiada mu poziom szkolenia, sposób przekazywania informacji lub sposób przeprowadzenia szkolenia, może z niego zrezygnować zachowując prawo do całkowitego zwrotu wpłaconej należności. Warunkiem uznania chęci skorzystania z możliwości zwrotu jest zgłoszenie zamiaru rezygnacji do prowadzącego szkolenie przed upłynięciem połowy czasu szkolenia (np. szkolenie trwające w godz. 10.00 - 18.00 - zgłoszenie powinno nastąpić do godziny 14.00).

W przypadku kursów trwających przez dłuższy okres czasu, zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej po 3 zajęciach w dniu szkolenia.

Warunkiem koniecznym do dokonania zwrotu jest również udział uczestnika w szkoleniu - zwroty nie będą dokonane uczestnikom, którzy na szkolenie się nie zgłosili, lub nie uczęszczali regularnie na zajęcia kursu.

 

Płatności

Użytkownik podczas rejestracji uczestnictwa w szkoleniu ma do wyboru 2 formy płatności:

  • Przelew na konto
  • Płatność on-line (w tym płatność kartą kredytową)

Podczas płatności przelewem, wpłaty należy dokonywać przelewem na konto::

51 1050 1823 1000 0092 0897 5756

Dokonanie wpłaty na inne konto, nie jest traktowane jako płatność za zamówione towary.

W przypadku nie uregulowania płatności przynajmniej w formie zaliczki w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.

Kupony podarunkowe

PAF umożliwia zakup kuponów podarunkowych (KP).

KP można zakupić w 2 wersjach:

  • Kupon ważny na wszystkie szkolenia oferowane przez PAF
  • Kupon ważny na szkolenie wybrane podczas zakupu kuponu

Kupony ważne na wszystkie szkolenia

Kupony ważne na wszystkie szkolenia można wykupić w następujących nominałach: 100 zł, 200 zł, 500 zł i 1000 zł. Nie ma możliwości zwrotu kwoty niewykorzystanej na szkolenie o niższej wartości niż wartość KP, ale w przypadku kiedy wartość KP jest wyższa niż cena szkolenia, nadwyżka pozostaje na KP i kupon zachowuje swoją ważność do końca okresu ważności ustalonego podczas zakupu. Nadwyżkę tę można w tym okresie wykorzystać przy zakupie kolejnego szkolenia.

Kupony ważne na wybrane szkolenie

Kupony wykupione na wybrane szkolenie mają wartość równą cenie szkolenia w dniu zakupu KP.

Jeżeli cena szkolenia wzrośnie, konieczna będzie dopłata różnicy podczas rejestracji na szkolenie. Jeżeli cena szkolenia zmaleje, nadwyżka pozostanie na kuponie do końca jego terminu ważności.

Okres ważności

Wszystkie KP mają ustalaną datę ważności w dniu zakupu i wynosi ona 6 miesięcy. Okres ważności w wyjątkowych sytuacjach może zostać przedłużony.

W sytuacji, kiedy w okresie ważności kuponu nie odbędzie się szkolenie, na które został wykupiony, możliwe będzie przedłużenie jego ważności lub zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku zwrotu opłaty za kupon, zwrot następuje wyłącznie przelewem na konto wskazane przez osobę, która kupon wykupi (nie osoby, która kuponem dysponuje).

W przypadku niewykorzystania KP w okresie jego ważności nie z winy PAF, kupon traci ważność (brak możliwości wycofania wpłaconej kwoty)

Nie ma możliwości łączenia kilku KP przy zakupie jednego szkolenia oraz łączenia KP z innymi obniżkami. W przypadku promocji na wybrany kurs, kupujący powinien zdecydować się czy korzysta z oferty promocyjnej czy z KP.

Wyłączenie odpowiedzialności

ASG nie gwarantuje uzyskania żadnych konkretnych rezultatów po udziale w szkoleniu (np. wygranych w konkursach fotograficznych) gdyż są one zależne od wielu czynników (np. rzetelność wykonywania zadań domowych).

ASG nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone na stronie reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. 

Postanowienia końcowe

Wszelkie problemy napotkane podczas użytkowania serwisu, użytkownik powinien zgłosić e-mail'em na adres: info@paf.edu.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Załącznikiem do regulaminu jest Polityka Prywatności.